Januari 25, 2020

Algemene voorwaarden

 

 

 

Artikel 1. Definities

1.1. Opdrachtnemer = Kattenoppasdienst aan huis: Felix Fortuna, Wevelgem

1.2. Opdrachtgever= de persoon die de opdracht geeft aan Felix Fortuna om zijn kat(ten) tegen betaling te verzorgen en eventuele extra diensten aanvraagt. De opdrachtgever gaat akkoord en ondertekent de algemene voorwaarden

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.2.De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Voor de duur van een reeds bestaand oppascontract blijven de ondertekende voorwaarden en tarieven gelden.

2.3. De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om oppasdieren te weigeren of een opdracht te annuleren, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 3. Gezondheid, verzorging en diensten

3.1. Bij het vaststellen van ziekte van het dier zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever. In onderling overleg wordt dan beslist indien het nodig is een dierenarts te consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. Het normale tarief wordt verrekend door de opdrachtnemer voor de bestede tijd aan het doktersbezoek.

3.2. Indien de opdrachtnemer de ziekte of kwaal levensbedreigend acht, zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van het dier alvorens contact op te nemen met de opdrachtgever. In geval van sterfte zal eerst contact opgenomen worden met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever alvorens te handelen.

3.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.

3.4. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, kwalen of ongelukjes.

3.5. De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende voedsel, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen voor de verzorging door de opdrachtnemer aanwezig is en in zicht liggen. Als deze middelen niet aanwezig zijn of duidelijk zichtbaar zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen, waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.

3.6 Indien er extra diensten worden afgenomen, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende voedsel, materialen en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door de opdrachtnemer.

3.7. Indien er afgesproken is dat het huisdier naar buiten mag, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vermissing van het huisdier.

3.8. De opdrachtnemer verzorgt het dier zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek en vastgelegd in de overeenkomst.

 

Artikel 4. Rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1. De te verzorgen kat dient bij het begin van de oppas vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien en teken en werd recent ontwormd.

4.2. De te verzorgen kat dient een geldige vaccinatie tegen katten- en niesziekte te hebben.

4.3. De opdrachtgever verstrekt alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om de dieren goed te verzorgen.

4.4. Als je weer thuis bent, bel je de opdrachtnemer op of stuur je een sms, zo ben je zeker dat we zo lang als nodig is voor de dieren zorgen.

4.5. Kosteloos annuleren is altijd mogelijk. Alleen geleverde verzorging wordt aangerekend.

4.6. De opdrachtgever moet een contactpersoon aanwijzen in geval van noodsituaties, die persoon heeft bij voorkeur een huissleutel.

4.7. De opdrachtgever zal dagelijks op de hoogte gehouden worden van de gezondheid en het gedrag van het dier tijdens de aanwezigheid door middel van e-mail.

4.8. De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

Artikel 5. Rechten en plichten van de opdrachtnemer

5.1. De opdrachtnemer zal naar beste inzicht en vermogen de dieren van de opdrachtgever verzorgen, conform de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

5.2. De opdrachtnemer zal het huis van de opdrachtgever, voor zover mogelijk, in dezelfde staat achterlaten als waarin het bij de aanvang van de oppas was.

5.3. Zonder daarmee in gebreke te zullen blijven, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

5.4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdier(en) die buiten mogen zijn tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.

5.5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van het huisdier of huisdieren.

5.6. Bij de sleuteloverhandiging zal de opdrachtnemer onder geen enkele voorwaarde de sleutels overhandigen aan derden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Annuleren, tussentijds stopzetten, ontbinden

6.1. De opdrachtgever kan kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden, en dit tot 5 dagen voor aanvang van het contract. Anders wordt 30% van het voorziene bedrag aangerekend.

6.2. Ook tijdens een oppasperiode mag de opdrachtgever zonder opgaaf van reden annuleren.

6.3. Als derden ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

6.4. De opdrachtnemer kan een opdracht weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 7. Tarieven en betalingen

7.1. De tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn ook terug te vinden op de website.

7.2. Er wordt geen toeslag verrekend op feestdagen, in het weekend of voor last-minute reservaties.

7.3. De opdrachtnemer rekent geen BTW aan.

7.4. Er wordt een voorschot gevraagd (30% van het voorziene bedrag) dat ten laatste 7 dagen voor aanvang van de oppasdienst dient worden te betaald op het ING rekeningnummer BE26 3631 6644 1229. Zodra dit voorschot betaald is, wordt de reservatie als definitief geboekt. Indien de opdrachtgever toch nog annuleert, wordt het bedrag teruggestort, behalve indien dit gebeurt op minder dan 5 dagen voor aanvang van het contract.

7.5. Eventuele meerkosten zullen na oppasperiode gefactureerd worden.

7.6. De eindfactuur dient ten laatste 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Indien dit niet gebeurt zal een aanmaning verstuurd worden, verhoogd met 10 euro administratiekosten.

7.7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.

7.8. De kilometervergoeding wordt verrekend via google maps.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De eigenaar van de huisdieren is en blijft verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen, en dit volgens de Belgische Wet

8.2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade aan de woning, inbraak of brand, behalve als de opdrachtnemer zelf direct de schade veroorzaakt. In dit laatste geval zal onze verzekering onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

8.3. Als er tijdens de aanwezigheid en door schuld van de opdrachtnemer toch iets vervelends gebeurt en de opdrachtnemer zelf schade berokkent aan uw woning, inboedel of dieren, dan zal onze verzekering onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 9. Privacy en toepasselijk recht

9.1. De opdrachtnemer gaat verantwoordelijk om met je privacy. Dit wil zeggen dat de naam, adres of vakantieperiode nooit genoemd zal worden op een website of sociale media.

9.2. Alleen na toestemming van de eigenaar zullen er eventueel foto’s van je kat gepubliceerd worden op internet.

9.3. De huissleutels die de opdrachtgever overhandigt worden voorzien van het telefoonnummer van de opdrachtnemer en de naam van de kat(ten). Nooit van de eigenaar.

9.4. U gegevens worden uitsluitend door de opdrachtnemer gebruikt, en zullen nooit aan derden verstrekt worden.

9.5. De partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit niet lukt, is in eerste aanleg een rechter bevoegd binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

9.6. Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.