Algemene Voorwaarden

Felix Fortuna

Ondernemingsgegevens

Felix Fortuna is een éénmanszaak met als officiële naam in de Kruispuntbank van ondernemingen:  ‘Kelly Vandewiele’
Normandiestraat 18, 8560 Wevelgem
info@felixfortuna.be
Tel. +32 499/48 67 78
BTW: BE 0671 929292
Ondernemingsnummer: 0671.929.292
Vestigingseenheid KBO: 2.261.736.132
Aangesloten bij FAVV onder nummer 2.261.736.132

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers. Onze goederen en diensten worden enkel in België aangeboden. Lees de Algemene voorwaarden ivm aangeboden diensten en/of de Algemene voorwaarden ivm verkoop van goederen

Algemene voorwaarden ivm aangeboden diensten

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Felix Fortuna en de klant met betrekking tot de diensten die we aanbieden via onze website, waaronder transport, kattenoppas aan huis, kattentrimmen aan huis, gedrag- en voedingsadvies.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas mogelijk als dit schriftelijk door beide partijen ondertekend werd.

Wij gaan geen resultatenverbintenis aan met de klant, maar een dienstenverbintenis. Dit wil zeggen dat we zullen streven naar een zo goed mogelijk resultaat zoals afgesproken met de klant, maar dat we geen schuld treffen als dit restultaat niet behaald wordt, of dat het resultaat niet is zoals de klant het verwacht had.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door een afspraak te maken voor één van onze diensten. Dit kan zowel mondeling, telefonisch als via mail gebeuren.

Algemene bepalingen

Felix Fortuna zal nooit foto’s gebruiken van de katten op social media of onze website zonder dat de klant daarmee akkoord gaat. Geeft u eerst toestemming, en wil u dit later aanpassen, dan volstaat het een mail te sturen met de vraag de foto te verwijderen.

Felix Fortuna heeft het recht om klanten te weigeren, zonder een reden op te geven.

Prijs

Prijzen voor de diensten staan steeds vermeld op de website. De prijzen zijn inclusief BTW. Als er extra diensten bijkomen, zullen deze aangerekend worden.

Betaling

Voor kattenoppas aan huis moet de helft van het geschatte bedrag betaald als voorschot betaald worden en dit ten laatste 8 dagen voor de oppas. Het restbedrag dient maximaal 8 dagen na de ontvangt van de factuur vereffend te worden.

Bij voeding- en gedragsadvies dient het volledig bedrag 8 dagen voor de afspraak betaald te worden.

Bij het trimmen aan huis dient de betaling te gebeuren net na de trimbeurt.

Betalingen kunnen op volgende manieren gebeuren:

Cash 
Payconiq 
Bank app 
Overschrijving BE26 3631 6644 1229

Indien het verschuldigde bedrag 10 dagen na de afgesproken termijn niet op de rekening BE26 3631 6644 1229 staat of cash ontvangen werd zal per verschuldigde week 5% van het bedrag kosten in rekening gebracht worden.

Annulatie

Wij vragen voor alle diensten minstens 12u op voorhand (telefonisch of per mail) op de hoogte gebracht te worden indien de afspraak niet kan doorgaan. Indien we ons verplaatsen en de afspraak niet kan doorgaan zonder dat er geannuleerd werd, zal er een basisbedrag van 20 euro kosten aangerekend worden.

Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

Felix Fortuna verplicht zich ertoe om conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze. Felix Fortuna zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier, rekening houden met de kat- en vachtvriendelijke principes zoals vermeld op de website. Felix Fortuna heeft het recht om bepaalde handelingen te weigeren als het niet overeenstemt met de visie over vachtbehandeling en dierenwelzijn.

Felix Fortuna respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal ten allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet door Felix Fortuna kunnen worden uitgevoerd, wordt de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. We zoeken samen naar een oplossing of plannen een nieuwe afspraak in. De klant kan in geen geval een schadevergoeding eisen.

Felix Fortuna kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eerder welke vorm van betaalde of niet-betaalde afspraak. De klant is steeds eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

De klant moet, uiterlijk bij het begin van de afspraak, Felix Fortuna alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. Wij mogen er van uitgaan dat de door de klant verstrekte informatie correct en volledig is.

Indien Felix Fortuna schade ondervindt als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan de klant aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

Ziekte van het dier

De klant dient eventuele ziektes en/of afwijkingen vooraf aan Felix Fortuna mee te delen. Felix Fortuna verplicht zich ertoe om bij ziekte, of een vermoeden daarvan, tijdens het trimmen of de oppas dit te melden aan de eigenaar. Indien er echter sprake is van een onvoorzien spoed- of noodgeval, dan zal Felix Fortuna de dichtstbijzijnde dierenarts consulteren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De kilometervergoeding is gelijk aan onze dienst ‘vervoer’.

Bij vermoeden van ringworm wordt een trimbeurt onmiddellijk stopgezet, gezien het hoge besmettingsrisico. Enkel nadat het dier volledig genezen verklaard wordt door de dierenarts kan een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien er luizen, mijten, vlooien of teken aanwezig zijn, kan een meerprijs aangerekend worden.

Overlijden van een dier

Indien het dier sterft tijdens het uitvoeren van één van onze diensten, dan kan Felix Fortuna niet aansprakelijk gesteld worden. Als de klant niet aanwezig is tijdens het overlijden, zal Felix Fortuna contact opnemen met de eigenaar om deze zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en te vragen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot.

Aansprakelijkheid

Felix Fortuna is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor schade veroorzaakt door haar of personen in haar dienst. Hiervoor heeft Felix Fortuna een verzekering aansprakelijkheid afgesloten.

Felix Fortuna zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen

De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Felix Fortuna of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade zijn voor rekening van de klant.

Felix Fortuna kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het verzorgen weglopen, dan zal Felix Fortuna alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

Felix Fortuna is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke aandoeningen veroorzaakt door mijten, vlooien, schimmels en andere organismen. Aangeraden wordt u dier op gepaste tijden te laten vaccineren, ontwormen en ontvlooien.

Auteursrechten

Alle informatie, geschreven door Felix Fortuna zijn uitsluitend voor de klant en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Felix Fortuna gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. Uitzondering hierop zijn de posts geschreven op social media. Deze mogen op de social media gedeeld worden, met vermelding van de naam Felix Fortuna of indien het logo van Felix Fortuna duidelijk vermeld is.

Klachten en geschillen

Alle klachten moeten schriftelijk gemeld worden aan Felix Fortuna. Ten laatste 30 dagen na het eindigen van de dienstverlening. Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd om deze geschillen te berechten.

Algemene voorwaarden ivm verkoop van goederen

Het gebruik van de webshop van de website www.felixfortuna.be en het plaatsen van een bestelling bij Felix Fortuna, impliceert dat de klant deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de link naar de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld bij het plaatsen van een bestelling online. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Felix Fortuna in te zien en kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Bestellen

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De klant ontvangt via email, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via bankoverschrijving.

Bij laattijdige betaling is Felix Fortuna bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Aanbod

Afbeeldingen in de webshop zijn zo waarheidsgetrouw weergegeven. Afwijkende kleuren van producten zijn altijd mogelijk, mede vermits ze zowel beïnvloed worden door de omgeving waarin de afbeeldingen genomen zijn, als door het apparaat en de instellingen van het apparaat waarop deze door de consument bekeken worden.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Felix Fortuna niet. Felix Fortuna is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Felix Fortuna is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle artikelen van Rufi Drapaki worden op maat gemaakt en zijn sterk afhankelijk van prijsschommelingen. We streven ernaar de dagprijzen zo goed mogelijk op te volgen en aan te passen. Indien de gevraagde prijs op moment van bestelling toch niet meer dezelfde is als op de website aangegeven, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Er kan dan zonder problemen afgezien worden van de aankoop.

Annulering van de bestelling

De klant kan, zonder boete of opgave van redenen, zijn bestelling annuleren, mits ze nog niet verzonden zijn. Zodra uw verzoek tot annulering door Felix Fortuna bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Uitzondering zijn bestelling van artikelen die op bestelling geproduceerd worden. Indien de productie reeds te ver gevorderd is, kan deze in vele gevallen niet meer geannuleerd worden en valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd). Meer informatie: zie punt ‘herroepingsrecht’.

Indien de klant de bestelling reeds betaalde, zal de ondernemer het betaalde bedrag binnen de veertien (14) dagen terugbetalen via overschrijving.

Eens de bestelling verzonden is, kan de consument deze niet meer annuleren. Dan valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd).

De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en/of te annuleren. Ook in het geval van overmacht behoudt de ondernemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding

Alle artikelen van Rufi Drapaki worden op maat gemaakt en zijn sterk afhankelijk van prijsschommelingen. We streven ernaar de dagprijzen zo goed mogelijk op te volgen en aan te passen. Indien de gevraagde prijs op moment van bestelling toch niet meer dezelfde is als op de website aangegeven, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Er kan dan zonder problemen afgezien worden van de aankoop.

Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)

Bijna alle artikelen die de klant via de webwinkel bestelt, mogen binnen de 14 dagen geretourneerd worden, conform de Europese wetgeving. Alvorens dit te doen, moet Felix Fortuna eerst op de hoogte gebracht worden via mail, zo kunnen verzendinstructies gegeven worden.

De artikelen moeten onbeschadigd zijn en samen met alle toebehoren in de originele verpakking zitten. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je ordernummer of factuurnummer te kunnen voorleggen.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten in gebruik genomen zijn.

De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor producten die voor hem of haar op maat werden gemaakt of indien het gaat over voeding die geopend werd.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Enkel voldoende gefrankeerde en degelijk verpakte retours worden door ons in ontvangst genomen.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de terugstorting van dit bedrag gebeuren via overschrijving. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn van 14 dagen niet kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Levering en uitvoering

Felix Fortuna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Felix Fortuna opgegeven heeft bij het plaatsen van de online bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dit adres volledig en correct door te geven tijdens het plaatsen van de bestelling. Felix Fortuna is niet aansprakelijk indien een bestelling retour komt door een adresfout en zal de kosten voor het her-verzenden doorrekenen aan de klant.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn of vertraging onder vindt, ontvangt de klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

Felix Fortuna is niet verantwoordelijk als blijkt dat de fabrikant of groothandel dit product stopzette of – al dan niet tijdelijk - niet kan leveren. De klant krijgt in dat geval de volstortte betaling voor dit product teruggestort.

Felix Fortuna streeft er naar de bestelling binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, indien in stock. Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde artikel kosteloos geannuleerd worden of gekozen worden voor een alternatief product. Het verschil in prijs zal dan teruggestort of bijkomend gefactureerd worden. Voor de op maat gemaakte Rufi Drapaki meubelen is er een levertijd van ongeveer 4 weken na betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Bestellingen worden verzonden van zodra compleet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Schade

De producten worden met zorg verzonden, toch kan het voorkomen dat een product beschadigd is. Indien de klant schade vaststelt, mag het betreffende product uiteraard niet in gebruik genomen worden en dient het bewaard te worden in de oorspronkelijke verpakking.

De klant neemt dan binnen de 2 dagen na ontvangst contact met Felix Fortuna op, via e-mail of schriftelijk, met vermelding van het order- of factuurnummer, met welk product er een probleem is, de beschrijving van het probleem en bij voorkeur met foto van de schade. Felix Fortuna zorgt dan voor een gepaste oplossing.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten voor de bestelling worden onderaan de winkelwagen getoond, voor het afronden van de bestelling.

We verzenden enkel binnen België en nemen altijd minstens een aandeel van de verzendkosten voor haar rekening. Daardoor zijn de maximale verzendkosten tot een vast bedrag beperkt.

Betaling

Volgende betaalmethodes zijn mogelijk voor bestellingen in de webwinkel:

Bankoverschrijving (gratis) BE26 3631 6644 1229

Eigendomsvoorbehoud

De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van de Felix Fortuna totdat de verplichtingen tov Felix Fortuna door de klant voldaan zijn.

Bestellingen worden pas verzonden na het volstorten van het orderbedrag. Indien hier - om welke reden ook - per uitzondering wordt van afgeweken, dient de betaling binnen de 15 dagen volstort te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, blijven de goederen eigendom van de Felix Fortuna De vordering van het orderbedrag zal overgedragen worden aan een incassobureau, tenzij de goederen* ongebruikt, in perfecte staat en in de originele verpakking door de koper binnen de 30 dagen terug worden overgedragen aan Felix Fortuna. De kosten verbonden aan het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van de klant.

* dit is enkel mogelijk voor goederen die niet op maat of bestelling van de consument werden vervaardigd.

Conformiteit en garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Felix Fortuna en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Felix Fortuna zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Felix Fortuna en de klant, alsook producten en activiteiten of diensten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Kelly Vandewiele

logo felix fortuna